08 de d’abril de 2014
Normativa:
  • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. [Accedir a text]
  • RD 520/2005, de 13 de maig, Procediment per a la realització de devolucions d'ingressos.  [Accedir a text]
  • RD Leg. 2/2004, de 5 març, Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  [Accedir a text]
  • Ordenances fiscals pertinents. [Accedir]
Requisits:
  • Haver pagat una liquidació incorrecta o duplicada.
  • Haver pagat qualsevol liquidació i tindre una causa justificada per sol·licitar la devolució.
Documentació:
  • Sol·licitud on cal fer constar les dades personals, de notificació i motivar la sol·licitud. La sol·licitud es generarà de manera asistida al sistema informàtic del Servei Picanya DIGA'M o a la Seu Electrònica Picanya + Fàicl.  (TD14.186)
Finalització del procediment:
  • Per resolució de l'Alcaldia, en un termini màxim de 3 mesos, aquesta resolució no posa fi a la via administrativa. El silenci serà desestimatori.
Recursos contra la resolució:
  • Contra la resolució podrà reclamar-se en via econòmico-administratiu, previ el recurs de reposició.