Bonificació a l'impost de vehicles de més de 25 anys (GI.016)
Normativa:
Requisits:

  1. Vehicle Històric
  2. Vehicle que tinga una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys, comptats a partir de la data de la seua fabricació, o de la seua primera matriculació, o la data en la qual el tipus o variant (model de vehicle) es va deixar de fabricar.

Documentació:
  • Sol·licitud de bonificació [TD14.132]
  • Permis de circulació del vehicle [TD18.122]

S'aplicarà a l’exercici següent a aquell en que s’haja sol·licitat, prèvia aprovació.

Només s'obtindrà bonificació per un vehicle.

Finalització del procediment:

Per resolució, en un termini màxim de 6 mesos , esta resolució no posa fi a la via administratiu. El silenci serà desestimatori.

Recursos contra la resolució:

Recurs preceptiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós administratiu.