poligon_industrial_raga
Millores als polígons industrials
Localització: Polígons industrials de Raga, Alqueria de Moret i Taronja

L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), depenent de la Conselleria d'Economia Sostenible de la Generalitat Valenciana, ha atorgat a l'Ajuntament de Picanya una subvenció de 308.444'47 € per a la millora dels tres polígons industrials del nostre poble.
Estes ajudes responent a la resolució de 22 de desembre de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convocaven ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics amb càrrec al pressupost de l'exercici 2021.

Millores als tres polígons
A esta convocatòria els serveis tècnics de l'Ajuntament de Picanya van presentar tres projectes corresponents als tres polígons industrials del nostre poble: Alqueria de Moret, Raga i Taronja.
Estos projectes van rebre el reconeixement de la Conselleria i amb la subvenció rebuda la inversió total serà de prop de 400.000 euros.
Les millores a realitzar són:

Polígon industrial Alqueria de Moret
- Obres per a permetre la implantació de fibra òptica i altres serveis: Per a poder realitzar l'estesa de fibra òptica necessària per al servei de CCTV i smartcity, és necessari la realització de rasa en vorera que permeta la interconnexió dels serveis finals amb els servidors municipals.
- Vigilància a través de CCTV connectat a la policia local: col·locació de càmeres de vigilància connectades amb la policia local de Picanya.
- Millora viària: habilitació de nous aparcaments i/o vials, vials i voreres més àmplies, nous accessos, passarel·les per als vianants, renovació del paviment dels carrers Séquia de Quart, Séquia de Tormos, Braç de Dijous, Séquia de Favara, i vial paral·lel al camí de Faitanar.
- Senyalització horitzontal i/o vertical de trànsit.

Polígon industrial Taronja
- Obres per a poder realitzar l'estesa de fibra òptica necessària per al servei de CCTV i smartcity, interconnexió dels serveis finals amb els servidors municipals.
- Vigilància a través de CCTV connectat a la policia local. Col·locació de càmeres de vigilància connectades amb la policia local de Picanya, que completaran la xarxa de vigilància actualment existent en el polígon. Així mateix s'inclou l'estesa de cablejat elèctric o de fibra òptica i la instal·lació d'equips per a la connexió i operativitat de les càmeres de vigilància a instal·lar. Adaptació dels quadres de connexió de la FO (Fibra òptica) i instal·lació de switchs per a garantir la seguretat de les comunicacions.

Polígon industrial Raga
- Obres per a la implantació de fibra òptica necessària per al servei de CCTV i smartcity, interconnexió dels serveis finals amb els servidors municipals.
- Vigilància a través de CCTV connectat a la policia local. Col·locació de càmeres de vigilància connectades amb la policia local de Picanya, que completaran la xarxa de vigilància actualment existent al polígon. Així mateix, s'inclou l'estesa de cablejat elèctric o de fibra òptica i la instal·lació d'equips per a la connexió i operativitat de les càmeres de vigilància a instal·lar, incloent en aquest punt l'adaptació dels quadres de connexió de la FO (Fibra òptica) i la instal·lació de switchs per a garantir la seguretat de les comunicacions.
- Millora de zones verdes i implantació de les mateixes i sobre el viari de zones i recorreguts biosaludables. Regeneració paisatgística i ambiental del polígon en concret de la zona verda existent en la C/ Séquia de Moncada, junt al llit del barranc, mitjançant la neteja i retirada residus i la renovació de jardineria. Així mateix s'ha previst l'actualització i optimització del sistema de reg de l'esmentada zona verda.
- Habilitació de nous aparcaments i/o vials, vials i voreres més àmplies, nous accessos, passarel·les per als vianants. S'ha previst l'adaptació de la totalitat de les voreres del polígon en els punts en els quals se situen els passos de vianants, de manera que siguen accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.

 

millores_poligons_2021